Zakoni

Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama

(Zakon je objavlјen u „Službenom glasniku RS“, broj 45/13)


Zakon o socijalnoj zaštiti

(Zakon je objavlјen u "Službenom glasniku RS", br. 24/2011 od 4.4.2011.godine.)


Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

(Zakon je objavlјen u "Službenom glasniku RS" br. 52/2011.)


Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošlјavanju osoba sa invaliditetom.

(Zakon je objavlјen u "Službenom glasniku RS", br. 36/2009 od 15.5.2009. godine.)


Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom.

(Zakon je objavlјen u "Službenom glasniku RS" br. 33/06.)


Zakon o zabrani diskriminacije.

(Zakon je objavlјen u "Službenom glasniku RS", br. 22/2009.)


Zakon o izmenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošlјavanju osoba sa invaliditetom

(Zakon je objavlјen u "Službenom glasniku RS", br. 32/2013)