Udruženje "Zora"

Naziv organizacije/institucije: Udruženje "Zora"
Adresa: 26. septembra bb
Grad: Krupanj
Kontakt telefon: 015/584-409
Fax: 015/584-409
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Udruženje ,,Zora'' iz Krupnja pruža uslugu Dnevnog boravka za osobe sa invaliditetom. Osnovni cilj udruženje jeste unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, kao i njihovih porodica, kroz razne programske aktivnosti i radioničarski metod rada. Takođe, sprovodimo aktivnosti koje su usmerene ka podizanju svesti i većoj senzibilizaciji šire lokalne zajednice o osobama sa invaliditetom i njihovim potrebama.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom:

• Dnevni boravak za decu i mlade sa invaliditetom

Korisnici: Direktni korisnici su deca i mlade osobe sa invaliditetom, uključujući decu i mlade sa smetnjama u mentalnom razvoju, decu i mlade sa senzornim oštećenjima, kao i decu i mlade sa telesnim invaliditetom. Na listi čekanja, zbog smanjenih kapaciteta, nalaze se korisnici stariji od 26 godina. Indirektni korisnici su porodice naših korisnika, ali i celokupna lokalna zajednica.

Aktivnosti: Aktivnosti su usmerene ka podsticanju razvoja praktičnih, socijalnih i konceptualnih adaptivnih veština. Aktivnosti se ostavaruju kroz radionice, zatim putem individualno usmerenih tretmana, kao i organizovanim posetama , kulturno- umetničkim i zabavnim programima.

Radno vreme: Svaki radni dan od 8 do 13 h

Kako doći do servisa/usluge: Upravni odbor udruženja je na predlog stručnog tima usvojio Pravilnik o radu udruženja gde je sadržana i procedura ostvarivanja prava na uslugu. Stručni tim vrši monitoring i mapira potencijalne korisnike usluga, te im se na terenu saopštava sadržaj usluga koje pružamo. Korisnici dostavljaju anamnezu i popunjavaju prijemni upitnik. Takođe, ostvarujemo saradnju i sa lokalnim Centrom za socijalni rad, koji može uputiti korisnika na naše usluge. 

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Do sada nismo uvodili participaciju. Kriterijum kojim smo se rukovodili jeste socio- ekonomski status većine porodica naših korisnika. 

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Usluge koje pružamo utiču na psiho- fizičko blagostanje korisnika kao i njihovih porodica. Sve aktivnosti koje sprovodimo su u najboljem interesu korisnika i usmerene su ka postižanju harmoničnog života u sredini u kojoj već žive.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Projektno