Udruženje za zaštitu majki i dece "Izida" - Opštine Mali Iđoš

Naziv organizacije/institucije: Udruženje za zaštitu majki i dece "Izida" - Opštine Mali Iđoš
Adresa: Bratstva 20
Grad: Feketić
Kontakt telefon: 024/739-141
Fax: 024/739-141
E-mail adresa: izidafeketics@gmail.com
Web site: izida.org.rs
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije: Organizovanje aktivnosti u dnevnom boravku koji funkcioniše u okviru Udruženja "Izida". Cilj dnevnog boravka je socijalizacija dece i mladih sa smetnjama u razvoju I osposobljavanje za samostalni život ili život uz što manje podrške, bolja funkcionalnost porodica I promena u lokalnoj zajednici u pravcu pozitivne percepcije osoba sa invaliditetom i njihovih mogućnosti.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, Dnevni boravak za decu i mlade sa telesnim invaliditetom

Korisnici: Direktni korisnici su deca i mladi sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom, uzrasta od 7 do 18 odnosno do 26 godina, sa jednostavnim ili složenim invaliditetom, lica sa mentalnim smetnjama u razvoju, sa oštećenjem vida i dr. Indirektni korisnici su porodice dece i mladih sa invaliditetom, šira zajednica.

Aktivnosti: Razvoj i održavanje praktičnih veština korisnika dnevnog boravka neophodnih za svakodnevni život - veštine održavanja lične higijene i staranja o sebi; obezbedjivanje ishrane za korisnike koji više sati dnevno borave u dnevnom boravku, u skladu sa uzrastom i zdravstvenim potrebama korisnika; razvoj veština potrebnih za zapošljavanje; zdravstvena nega i uzimanje lekova; unapredjivanje veština prilagodjavanja i komunikacije sa zajednicom; razvoj sposobnosti korisnika za veće učešće u zajednici; organizovanje kulturno - umetničkih i zabavnih programa u prostorijama dnevnog boravka; organizovanje edukacija; organizovanje izleta.

Radno vreme: Svaki radni dan (nekad i subota) od 8.00 do 14.00 časova..

Kako doći do servisa/usluge: Korisnik, odnosno zakonski zastupnik korisnika može da se obrati direktno Udruženju ili Centru za socijalni rad u Malom Iđošu i zatraži korišćenje ove usluge. Utvrđuje se da li korisnik ispunjava uslove za korišćenje ove usluge, obaveštava korisnika šta je sadržaj usluge i ukazuje koji su postupci za ostvarivanje prava na korišćenje usluge. Korisnik treba da priloži ličnu i medicinsku dokumentaciju posle čega se sklapa ugovor sa korisnicima ili sa njihovim zastupnicima.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge:

  • Prosečna cena usluge po korisniku iznosi 200,00 dinara/1 dan za aktivnost i troškovi prevoza 100 dinara/1 dan koje troškove korisnik snosi samostalni.
  • Korisnici ne učestvuju u plaćanju cene usluge tj. oslobadja se od plaćanja i tom prilikom Centar za socijalni rad nadoknađuje troškove u vidu pomoći (npr.ako je korisnik na stalnoj novčanoj pomoći).

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Usluga obezbeđuje organizaciju života korisnika u njegovom domaćinstvu i obezbeđuje njegov ostanak u prirodnom okruženju, što je njegov najbolji interes.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Projektno

Licenca za pružanje usluge: U toku je proces licenciranja usluga socijalne usluge za dnevni boravk dece i mladih sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom.