Udruženje za pomoć MNRO Trstenik

Naziv organizacije/institucije: Udruženje za pomoć MNRO Trstenik
Adresa: Radoja Krstišća bb
Grad: Trstenik
Kontakt telefon: 037/710-094
Fax:037/710-094
E-mail adresa: mnrots@yahoo.com
Facebook profil
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Unapređenje položaja, prava i kvaliteta života dece, mladih i odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama i njihovih porodica, stvaranje uslova za kvalitetan život i aktivnost bez diskriminacije, primeren njihovim potrebama.
Podizanje svesti lokalnog stanovništva o položaju i pravima osoba sa teškoćama i njihovo uključivanje u sve vidove društvenog života.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, Dnevni boravak za odrasle osobe sa invaliditetom

Korisnici: Usluga dnevnog boravka namenjena je deci do 18 i mladima do 26 godina sa intelektualnim, telesnim, senzornim, višestrukim smetnjama u razvoju, kao i deci i mladima obolelim od autizma.
Odrasli korisnici, od 26 do 65 godina, sa intelektualnim, telesnim, senzornim, višestrukim smetnjama u razvoju i oboleli od autizma, koji imaju potrebu za dnevnom negom i nadzorom, podrškom u očuvanju potencijala i unapređenju samostalnosti.

Aktivnosti: Aktivnosti direktnog rada realizuju se u skladu sa procenom stepena ostvarivanja životnih navika, potreba i individulanim planom podrške, prilagođene su uzrastu i afinitetima. Usluga Dnevnog boravka obuhvata aktivnosti ishrane, prevoza, edukativne aktivnosti koje podstiču sticanje novih znanja i veština, organizovanje zabavnih sadržaja u skladu sa interesovanjima, željama i sposobnostima korisnika, organizovanje radno-okupacionih aktivnosti, organizovanje prigodnih kulturnih aktivnosti, rehabilitacione i terapijske aktivnosti i aktivnosti podrške porodicama.

Radno vreme: Dnevni boravak radi svakog radnog dana od 6.30 do 16.00 časova.

Kako doći do servisa/usluge: Korisnik, njegov roditelj/staratelj može direktno ugovoriti uslugu. Uput korisniku za korišćenje usluge dnevnog boravka, uključujući procenu potreba za uslugom daje Centar za socijalni rad. Korisnik može biti upućen na korišćenje usluge i putem predloga interresorne komisije.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Korisnici ne participiraju u ceni usluge. Naručilac, odnosno lokalna samouprava još uvek nije usvojila pravilnik o participaciji.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Usluga dnevnog boravka pruža mogućnost deci/osobama sa smetnjama u razvoju da ostanu u porodici i da svoje potrebe zadovolje u sredini u kojoj žive, u svom prirodnom okruženju.
Uslugom se obezbeđuje pozitivno i konstruktivno iskustvo boravka izvan porodice, a članovima porodice slobodno vreme za bavljenje radnim i drugim aktivnostima.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Institucionalizovan (lokalna samouprava donela odluku o finansiranju).