Udruženje za pomoć MNRO Novi Pazar

Naziv organizacije/institucije: Udruženje za pomoć MNRO Novi Pazar
Adresa: Šabana Koče 18
Grad: Novi Pazar
Kontakt telefon: 020/317-402
Fax: 020/317-402
E-mail adresa: mnrlnp@yahoo.com
Website: www.mnrl.org.rs
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Unapređenje života korisnika u socijalnoj sredini kroz održavanje i razvijanje socijalnih, psiholoških i fizičkih veština kako bi se, u što većoj meri, osposobili za samostalan život. Ostanak deteta u biološkoj porodici i prirodnom okruženju i da se članovima porodice obezbedi slobodno vreme za bavljenje drugim aktivnostima.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju; Dnevni boravak za odrasle osobe sa invaliditetom

Korisnici:

  • Osobe sa smetnjama u razvoju, lica sa kombinovanim smetnjama i osobe sa autizmom
  • Deca i mladi sa smetnjama u razvoju koja nisu obuhvaćena specijalnim obrazovanjem, odnosno deca koja nisu uključena u predškolske ustanove
  • Deca i mladi koji su obuhvaćeni redovnim ili specijalnim obrazovanjem, a za koje se procenjuje da je potreban dodatni oblik podrške
  • Odrasle osobe i stari sa smetnjama u mentalnom razvoju 

Aktivnosti: Aktivnosti se realizuju svakodnevno i to kroz intenzivne dnevne aktivnosti za korisnike do 18 godina, jednom nedeljno po utvrđenom rasporedu, i dnevni boravak za osobe starije od 18 godina.
Aktivnosti se prilagođavaju prema interesovanju, mogućnostima, sposobnostima i usklađuju se sa individualnim planovima podrške za svakog korisnika u cilju razvijanja preostalih mogućnosti i sposobnosti korisnika.
Aktivnosti obuhvataju i: Intenzivne dnevne aktivnosti za mlađe korisnike, klub roditelja- psihosocijalna podrška roditeljima, biblioteka igračaka, radna okupacija i radno osposobljavanje.

Radno vreme: Radno vreme Udruženja za pomoć MNRO kao pružaoca usluge je svakim radnim danom od 8-19h i subotom od 11-14h.
Dnevni boravak se realizuje svakim radnim danom od 10-15h, a za mlađe korisnike određen je termin za svaku grupu.

Kako doći do servisa/usluge: Prijem počinje samoinicijativno od strane roditelja/staratelja ili upućivanjem od strane relevantnih službi (Centra za socijalni rad, interresorne komisije...)
Potom sledi: Pregled prateće dokumentacije korisnika, informativni razgovor (upoznavanje sa uslugom) i popunjavanje upitnika o zainteresovanosti roditelja/staratelja, kao i o zajedničkim obavezama o uključivanju korisnika, podaci o ranijem angažovanju korisnika i korišćenju drugih oblika socijalne pomoći, psihološka procena sposobnosti korisnika i procena mogućnosti pružanja adekvatne podrške korisniku kroz aktivnosti koje realizuje dnevni boravak.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Za sada nije uvedena participacija korisnika ali se planira.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Kroz dnevni boravak i intenzivne dnevne aktivnosti omogućava se korisnicima da ostanu u biološkoj porodici, a istovremeno se radi na očuvanju i razvoju postojećih sposobnosti i mogućnosti. Korisnici se osposobljavaju za samostalan život, pomaže im se da budu srećni i zadovoljni i da se osećaju korisni članovi društva. Otvaranjem ‚‚Regionalnog centra za dnevni boravak i radno osposobljavanje lica ometenih u razvoju‚‚ kao prve institucionalizovane ustanove socijalne zaštite, stvorile bi se mogućnosti za kvalitetnije pružanje usluge što bi doprinelo većem zadovoljavanju stepena podrške korisnicima, kao i razvoju drugih oblika usluga socijalne zaštite (predah porodica, stanovanje uz podršku, personalne asistencije, pomoć u kući...)

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Delimično stabilno finansiranje ostvareno je kroz sredstva budžeta grada Novog Pazara u vidu isplate ličnih dohodaka za 5 zaposlenih radnika, plaćanje vode, struje, komunalija, telefona, kao i putem projekata Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku i od donatora na lokalnom nivou.