Udruženje za pomoć MNRO Ivanjica

Naziv organizacije/institucije: Udruženje za pomoć MNRO Ivanjica
Adresa: Druge proleterske brigade 94
Grad: Ivanjica
Kontakt telefon: 063/685-894
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Unapređenje prava i položaja mentalno nedovoljno razvijenih lica i njihovih porodica u Srbiji, kao i lica sa kombinovanim smetnjama i njhovih porodica.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom:

• Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju

Korisnici: Direktni korisnici su deca i mladi sa smetnjama u mentalnim, senzornim, telesnim i višestrukm smetnjama u razvoju uzrasta od 7 do 40 godina. Direktni korisnici su i roditelji dece i mladih sa smetnjama u razvoju. 
Indirektni korisnici su: zaposleni u Udruženju za pomoć MNRO Ivanjica, volonteri, vaspitno-obrazovne ustanove, lokalna zajednica 

Aktivnosti: Razvoj i održavanje praktičnih veština korisnika dnevnog boravka neophodnih za svakodnevni život :

- veštine održavanja lične higijene i staranja o sebi; 
- obezbeđivanje ishrane za korisnike koji više sati dnevno borave u dnevnom boravku u skladu sa uzrastom i zdravstvenim potrebama korisnika; 
- razvoj veština potrebnih za zapošljavanje; 
- zdravstvena nega i uzimanje lekova; 
-unapređivanje veština prilagođavanja i komunikacije sa zajednicom; 
- razvoj sposobnosti korisnika za veće učešće u zajednici; 
organizovanje kulturno-umetničkih i zabavnih programa u prostorijama dnevnog boravka; 
organizovanje edukacija; organizovanje izleta

Radno vreme: Svakim radnim danom od 7,30 do 15,30 h

Kako doći do servisa/usluge: Korisnik, odnosno zakonski zastupnik korisnika se obrati Centru za socijalni rad u Ivanjici ili direktno u Udruženje za pomoć MNRO i zatraži korišćenje ove usluge. Nakon utvrđivanja da li korisnik ispunjava uslove za korišćenje ove usluge, obaveštava korisnika šta je sadržaj usluge i ukazuje koji su postupci za ostvarivanje prava na korišćenje usluge. 

Prijem korisnika na zbrinjavanje i tretman u dnevni boravak vrši se na osnovu pisanog zahteva i dokumentacije koju čini: izvod iz matične knjige rođenih; rešenje o razvrstavanju; lekarsko uverenje;  fotokopija zdravstvene knjižice.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Usluga dnevnog boravka obuhvata prevoz, dnevno fizičko zbrinjavanje i ishranu (dva obroka), preventivnu zdravstvenu zaštitu i negu tokom boravka, vaspitnoobrazovni rad, radnookupacione i rekreativne aktivnosti, socijalizaciju u otvorenoj sredini, saradnju sa roditeljima i psihosocijalnu podršku porodici, kao i rekreativni boravak van mesta stanovanja. Korisnici usluge dnevnog boravka će participirati u ceni usluge sa 10% od iznosa tuđe nege i pomoći.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Svrha usluge dnevnog boravka sastoji se u unapređenju kvaliteta života lica sa smetnjama u razvoju u vlastitoj socijalnoj sredini kroz održanje i razvijanje socijalnih, psiholoških i fizičkih funkcija i veština, kako bi se u što većoj meri osposobili za samostalni život.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Projektno

Da li posedujete licencu za pružanje usluge? Posedujemo licencu br. 0034 za pružanje usluge dnevnog boravka deci, mladima i odraslima sa intelektualnim smetnjama.