Udruženje za pomoć deci sa posebnim potrebama "Naši snovi"

Naziv organizacije/institucije: Udruženje za pomoć deci sa posebnim potrebama "Naši snovi"
Adresa: Vlade Danilović 8
Grad: Valjevo
Kontakt telefon: 014/284-319 
Fax: 014/284-319
Facebook profil
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

 • unapređenje položaja dece i omladine sa sa smetnjama u fizičkom i intelektualnom razvoju
 • pružanje stručne podrške roditeljima i članovima porodica
 • organizovanje dnevnih usluga i razvoj programskih aktivnosti
 • pružanje usluge Dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjam u razvoju u Valjevu

Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju

Korisnici: Ciljna grupa su: deca i mladi sa lakim, umerenim, težim i teškim oblikom nedovoljne mentalne razvijenosti, deca sa telesnim invaliditetom, sa senzornim invaliditetom, sa višestrukom ometenošću, sa autizmom uzrasta od 4-30 godina 

Indirektni korisnici: roditelji i članovi porodica, šira zajednica 

Aktivnosti: Sadržaj aktivnosti:

 • razvoj veština svakodnevnog života i staranja o sebi, usvajanje navika i veština samostalne brige o sebi koje se odnose na ishranu, oblačenje i obuvanje, čuvanje stvari, razvoj higijenskih navika i čuvanje zdravlja
 • komunikacija; razvoj socijalne komunikacije i međuljudskih odnosa
 • rekreativne i kulturne aktivnosti; prisustvovanje sportskim, umetničkim i kulturnim događajima
 • primena Montesori radionica
 • ishrana, obezbeđena 3 obroka
 • zdravstvena zaštita: merenje krvnog pritiska, merenje telesne težine, podela redovne terapije, elementarne higijenske navike
 • podrška porodicama
 • kontinuirana edukacija zaposlenih za direktan rad sa korisnicima

Radno vreme: Svakog radnog dana od 7-15 sati, jednom nedeljno od 7-19 sati.

Kako doći do servisa/usluge: Roditelj ili zakonski zastupnik upućuje Zahtev za prijem korisnika na smeštaj u dnevni boravak Centru za socijalni rad Kolubara u Valjevu.
Komisija za prijem korisnika je sastavljena od 5 članova, pri čemu su 3 člana iz Centra za socijalni rad, a 2 iz dnevnog boravka. Na osnovu Mišljenja komisije korisnik se upućuje na adaptacioni period (do 3 meseca) u dnevni boravak. Uz Rešenje Centra za socijalni rad o priznavanju prava na dnevni boravak prilaže se fotokopija lične karte/zdravstvene knjižice, potvrda lekara/lekarsko uverenje.
Nakon isteka adaptacionog perioda Stručni tima dnevnog boravka dostavlja IZVEŠTAJ o adaptaciji korisnika Centru, koji nakon toga dostavlja konačno Rešenje roditeljima i dnevnom boravku.
Informisanje o usluzi i sadržaju rada vrši koordinator dnevnog boravka prilikom potpisivanja Ugovora sa roditeljem/zakonskim zastupnikom.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Korisnici ne učestvuju u participaciji.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Dnevni boravak značajno doprinosi kvalitetu života osoba sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama. Ovom uslugom se obezbeđuje pozitivno iskustvo boravka izvan porodice, a članovima porodice slobodno vreme za bavljenje radnim i drugim aktivnostima i ostanak u prirodnoj sredini čime se prevenira smeštaj u ustanove.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Javnom nabavkom.