Udruženje "Na pola puta"

Naziv organizacije/institucije: Udruženje "Na pola puta"
Adresa: Dr Kasapinovića 24b
Grad: Pančevo
Kontakt telefon: 013/344-026
Facebook profil
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Pružanje usluga socijalne zaštite koje podstiču unapredjivanje kvaliteta života populacije sa intelektualnim teškoćama, ali i uključivanje ove populacije u društveni život zajednice u kojoj žive.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom (licenca za pružanje usluge); Pomoć i nega u kući za osobe sa invaliditetom; Terapijske aktivnosti; Radno-okupacione aktivnosti.

Korisnici: Direktni korisnici su osobe sa intelektualnim teškoćama. U korisnike usluga spadaju osobe sa poremećajima iz spektra autizma, osobe sa Down sy i osobe sa lakim i umerenim intelektualnim teškoćama. 
Indirektni korisnici su porodice direktnih korisnika kao i šira zajednica.

Aktivnosti:

  • Osamostaljivanje korisnika putem učenja osnovnih životnih veština - održavanje higijene, održavanje kuće, spremanje obroka.
  • Podsticanje bavljenja sportom korisnika kroz sportske aktivnosti - kuglanje, stoni tenis, plivanje, vežbe u lokanom parku.
  • Pronalaženje radnog angažmana za korisnike.
  • Razvijanje kreativnih potencijala korisnika kroz kreativne radionice i dramski klub.
  • Učenje radnih veština i fine motorike kroz rad u Radnom centru Udruženja.
  • Pružanje psihosocijalne podrške porodicama osoba sa intelektualnim teškoćama kroz terapijski rad sa psihologom.

Radno vreme:

  • Usluga stanovanja uz podršku pruža se 24h dnevno.
  • Radni centar Udruženja radi od 9 do 13h svakog radnog dana.
  • Kancelarija Udruženja radi od 9 do 15h svakog radnog dana.

Kako doći do servisa/usluge: Korisnici odnosno njihovi zakonski zastupnici mogu postati članovi Udruženja putem javljanja na gore pomenuti telefon ili e-mail i zakazivanjem sastanka. Na sastanku Udruženje utvrđuje da li korisnik ispunjava uslove za korišćenje usluga, obaveštava korisnika šta je sadržaj usluge i ukazuje koji su postupci za ostvarivanje prava na korišćenje usluge (procedura – kome se obraćaju, koju dokumentaciju treba da prilože)

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Mesečna članarina iznosi 200 din. Cene ostalih usluga variraju od zavisnosti od potreba korisnika i od količine obebeđenih sredstava iz projekata i drugih izvora.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Usluge doprinose boljem kvalitetu života korisnika na taj način što im omogućavaju da žive u skladu sa svojim potrebama, mogućnostima i godinama, kao i da ostanu u svom primarnom okruženju blizu svoje porodice.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Delom iz budžeta grada, delom preko projekata, delom od donacija i od participacije roditelja