Saradnici na projektu

Republički zavod za socijalnu zaštitu, osnovan 2005. godine, obavlja razvojne, savetodavne, istraživačke, i druge stručne poslove u socijalnoj zaštiti. Poslovi Zavoda, u najširem, usmereni su ka uspostavljanju i razvoju sistema kvaliteta u socijalnoj zaštiti. U tim procesima Zavod sarađuje sa ustanovama i organizacijama koje pružaju direktne usluge korisnicma, sa donosiocima odluka u sistemu socijalne zaštite, kao i sa predstavnicima stručne i šire javnosti. Nadležnosti Zavoda definisane su Zakonom o socijalnoj zaštiti (2011).

Misija Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu je aktivno učešće u unapređivanju sistema socijalne zaštite i pružanje stručne podrške svim socijalnim akterima u razvijanju i sprovođenju politike socijalne uključenosti.

Ostvarujući svoje četiri osnovne funkcije: informisanje, stručnu podršku, istraživanje i profesionalno usavršavanje zaposlenih u sistemu socijalne zaštite, Zavod aktivno učestvuje u realizaciji reformskih projekata i programskih aktivnosti koje vode u pravcu dostizanja integralnog modela socijalne zaštite u Republici Srbiji.

Na internet prezentaciji Zavoda www.zavodsz.gov.rs pored ostalih informacija, možete koristiti i podatke generisane u sledećim bazama podataka:

o Baza akreditovanih programa obuke
o Baza istraživačko-analitičke prakse
o Baza lokalnih socijalnih usluga
o Baza podataka o radu ustanova socijalne zaštite i
o Baza podataka o deci i mladima na smeštaju u ustanovama

Republički zavod za socijalnu zaštitu svoju delatnost zasniva na funkcionalnom povezivanju sa svim relevantnim socijalnim akterima, poštujući vrednosti i principe tolerancije i otvorenosti, saradnje i partnerstva, holističkog i integrativnog pristupa  socijalnoj zaštiti i javnosti u radu.


Nacionalna služba za zapošljavanje je moderan javni servis sa 34 filijale, 21 službom i 120 ispostave u svim okruzima u Republici Srbiji, koji svoje usluge pruža nezaposlenim licima- tražiocima zaposlenja i poslodavcima.
Danas posao mora aktivno da se traži, a NSZ je tu da u tome pomognemo nezaposlenima poštujući njihovu ličnost, uvažavajući i razvijajući njihove kompetencije i sposobnosti koje ih vode bržem zaposlenju.
NSZ je prema Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti osnovni nosilac poslova zapošljavanja i podsticanja zapošljavanja i kao takva, planira i sprovodi mere aktivne politike tržišta rada u skladu sa prioritetima i ciljevima definisanim u strateškim dokumentima.

Nacionalna služba za zapošljavanje je moderan javni servis sa 34 filijale, 21 službom i 120 ispostave u svim okruzima u Republici Srbiji, koji svoje usluge pruža nezaposlenim licima- tražiocima zaposlenja i poslodavcima.
Danas posao mora aktivno da se traži, a NSZ je tu da u tome pomognemo nezaposlenima poštujući njihovu ličnost, uvažavajući i razvijajući njihove kompetencije i sposobnosti koje ih vode bržem zaposlenju.
NSZ je prema Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti osnovni nosilac poslova zapošljavanja i podsticanja zapošljavanja i kao takva, planira i sprovodi mere aktivne politike tržišta rada u skladu sa prioritetima i ciljevima definisanim u strateškim dokumentima.
Mere aktivne politike zapošljavanja su osnovni instrument za sprovođenje politike zapošljavanja. To su: posredovanje u zapošljavanju licima koja traže zaposlenje, profesionalna orijentacija i savetovanje o planiranju karijere, razvoj preduzetništva i samozapošljavanja, programi finansijske podrške poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta,javni radovi,programi dodatnog obrazovanja i obuka i projekti. Ugroženim grupama na tržištu rada (Romi, mladi, dugoročno nezaposleni, tehnološki viškovi, samorani roditelji, žene...) prioritetno se uključuju u sve gore navedene programe.
U cilju podsticanja zapošljavanja i afirmacije jednakih mogućnosti na tržištu rada, NSZ za osobe sa invaliditetom sprovodi programe i mere profesionalne rehabilitacije, programe podsticanja njihovog zapošljavanja i mere podrške.
Nacionalna služba je otvorena i transparentna institucija koja svojim korisnicima usluga, ali i ostalim institucijama, medijima i svim zainteresovanim subjektima, omogućava jednak pristup informacijama, odlukama i preduzetim akcijama i obezbeđuje jednak kvalitet usluga.
Nacionalna služba za zapošljavanje poseduje sertifikat o uvođenju sistema upravljanja kvalitetom - SRPS ISO 9001 i jedna je od prvih institucija u Srbiji koja je standardizovala kvalitet svoje usluge.
Nezaposleni mogu koristiti samouslužne servise u našim filijalama za samostalno pretraživanje baze poslova. Na raspolaganju im je i naš Pozivni centar za informacije o radu i uslugama Nacionalne službe za zapošljavanje - broj 0800/300-301 i Pozivni centar za osobe sa invaliditetom 011/3036-228.
Sve važnije informacije uključujući i aktuelne programe aktivne politike zapošljavanja mogu se videti i na našem sajtu www.nsz.gov.rs 
Poslodavci mogu na sajtu sami postavljati oglase za slobodne poslove, a nezaposleni svoj CV.


Udruženja Regionalnih centara za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i Centara za stručno usavršavanje “MREŽA RC I CSU SRBIJE” osnovana je 14. juna 2011. u Smederevu, u Regionalnom centru za stručno usavršavanje, na Osnivačkoj skupštini Mreže. Skupštini su prisustvovali svi direktori regionalnih centara i tom prilikom je potpisan osnivački akt Mreže. Reč je o dobrovoljnom, nevladinom i neprofitnom udruženjeu osnovanom na neodređeno vreme radi međusobne saradnje, razmene iskustava i zajedničkog delovanja, u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa utvrđenih statutom Mreže, zakonom i drugim aktima".

Ciljevi Mreže su:
1. podsticanje razmene iskustava, primera dobre prakse, literature, publikacija i informacija o svim aspektima rada članica;
2. razvoj napredne baze podataka koja će biti dostupna svim članicama, a kroz razmenu postojećih pojedinačnih baza podataka članica;
3. zajednički nastup prema Ministarstvu prosvete, Zavodu za unapređenje obrazovanja/Centru za profesionalni razvoj (ZAVOD/CPD), rukovodstvima škola i drugim obrazovnim institucijama;
4. zajednički nastup prema izvođačima obuka;
5. zajednički nastup u promociji obuka i medijskim promocijama članica;
6. kontinuirana obuka osoblja članica kroz organizovanje seminara i obuka;
7. osnaživanje svih oblika međusobne saradnje članica;
8. uspostavljanje kontakata i poslovne saradnje sa sličnim Udruženjima i Savezima u zemlji i inostranstvu.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Mreža može uspostavljati kontakte i saradnju sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Mreža može pristupiti međunarodnim udruženjima ukoliko se to ne protivi zakonima RS, o čemu odluku donosi Skupština Mreže.