Podzakonski aktiSocijalna zaštita: 

Predlog Pravilnika o licenciranju organizacija socijalne zaštite

Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi za izdavanje licence, obrazac licence i način izdavanja i obnavlјanja, odnosno suspenzije i oduzimanja licence ustanovama socijalne zaštite, odnosno pružaocima usluga socijalne zaštite (u dalјem tekstu: organizacije socijalne zaštite), kao i način vođenja i sadržina Registra licenciranih pružalaca usluga socijalne zaštite.

Predlog Pravilnika o minimalnim standardima za pružanje usluga socijalne zaštite

Pravilnikom o minimalnim standardima za pružanje usluga socijalne zaštite propisuju se bliži uslovi i minimalni standardi za pružanje svih usluga socijalne zaštite, izuzev ako posebnim propisom kojim se uređuju bliži uslovi i standardi za ostvarenje određenih usluga socijalne zaštite nije drugačije uređeno.


Zapošljavanje: 

Pravilnik o načinu i kriterijumima za sprovođenje mera aktivne politike zapošlјavanja.

(Pravilnik je objavlјen u "Službenom glasniku RS", br. 12/2012 od 21.2.2012. godine.)

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i standardima za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije.

(Pravilnik je objavlјen u "Službenom glasniku RS", br. 112/2009 od 30.12.2009. godine.)

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom.

(Pravilnik je objavlјen u "Službenom glasniku RS", br. 72/2006 od 29.8.2006. godine.)Obrazovanje: 

Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku

Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku i sastav i način rada interresorne komisije ("Službenom glasniku RS", br. 72/2006 od 29.8.2006. godine)

Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje

Ovim pravilnikom propisuju se bliža uputstva za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi, s ciljem postizanja optimalnog uključivanja deteta i učenika u redovan obrazovno-vaspitni rad i njegovo napredovanje i osamostavljivanje u vršnjačkom kolektivu, kao i za IOP za učenike sa izuzetnim sposobnostima.

Pravilnik o programu obuke za pedagoškog asistenta

Ovim pravilnikom propisuje se program obuke za pedagoškog asistenta On ima za cilj da se lice osposobi za samostalno obavljanje poslova pedagoškog asistenta.Pristupačnost: 

Novi Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti

objavljen je u Službenom glasniku RS br 19/2012 od 13.3.2012 godine.
Pravilnik propisuje tehničke standarde za elemente pristupačnosti za

1. Savladavanje visinskih razlika
2. Kretanja i boravka u prostoru
3. Javnog saobraćaja