O servisima podrške

Socijalna (društvena) uključenost definiše se kao proces koji omogućava da oni koji su u riziku od siromaštva i društvene isključenosti dobiju mogućnost i sredstva koja su potrebna za puno učešće u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu i postizanju životnog standarda i blagostanja koji se smatraju normalnim u društvu u kojem žive.

 

Društvena uključenost osigurava veće učešće građana u donošenju odluka što utiče na njihove živote i ostvarenje osnovnih prava. Po socijalnom modelu invalidnosti, osoba sa invaliditetom mora imati uticaj na politiku, razvoj i pružanje usluga koji se tiču njihovih potreba. Dakle, adekvatni servisi, npr. službe personalnih asistenata, pristupačne institucije i infrastruktura, bez prefiksa "specijalni", odnosno samostalan život, uticaj na donošenje odluka, pravo na izbor, puno poštovanje osnovnih ljudskih prava - prava na samostalno kretanje, na integrisano školovanje, zapošljavanje, na ekonomsku sigurnost..., zastupljeni su u zemljama u kojima je ovaj model dominantan. Na taj način invalidnost prestaje da bude samo deo socijalne zaštite, već postaje pitanje osnovnih ljudskih prava.
Pored pravnih okvira za sprečavanje diskriminacije moraju postojati i mere za izjednačavanje mogućnosti koje se pružaju osobama sa invaliditetom. Izjednačavanje mogućnosti predstavlja proces kojim različiti delovi društva i okoline, kao što su službe, delatnosti, informisanje i dokumentacija, postaju dostupni svima, posebno osobama sa invaliditetom.
Uspostavljanje održivih lokalnih servisa podrške za osobe sa invaliditetom je preduslov uspešnom društvenom uključivanju osoba sa invaliditetom tj. preduslov poboljšanja kvaliteta života, zadovoljavanja potreba i najvećeg mogućeg razvoja potencijala osoba sa invaliditetom. To podrazumeva i umrežavanje svih aktera u lokalnoj zajednici (organizacija osoba sa invaliditetom, ustanova socijalne zaštite, službi za zapošljavanje, obrazovnih institucija, lokalne samouprave) i njihovu saradnju kako bi usluge bile dostupne, pristupačne, dobrog kvaliteta i orijentisane na korisnika.