O projektu “Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom”

Projekat “Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom” sprovode Forum mladih sa invaliditetom, Šansa, Centar za razvoj inkluzivnog društva (CRID) i Udruženje građana Perspektive, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Saradnici na projektu su Republički zavod za socijalnu zaštitu, Nacionalna služba za zapošljavanje, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Mreža RC i CSU Srbije-Udruženje Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje.

Projekat se realizuje u periodu od decembra 2012. do juna 2014. godine, u gradovima: Beograd, Užice, Leskovac, Kikinda i Požarevac.
Cilј projekta je da doprinese jačanju civilnog društva, povezivanjem i jačanjem postojećih i uspostavlјanjem novih lokalnih servisa podrške za osobe sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i zapošlјavanja, omogućavajući povećanje vidlјivosti i dostupnosti servisa, kao i pobolјšanje položaja osoba sa invaliditetom.
Aktivnosti projekta:

1) Izrada Studije o servisima podrške za osobe sa invaliditetom u 5 lokalnih zajednica

2) Sprovođenje pet Info seminara o mehanizmima saradnje na lokalnom nivou u cilju unapređenja postojećih i uspostavljanja novih servisa podrške

3) Kreiranje Info web portala sa bazom podataka o dostupnim servisima podrške

4) Edukativni program o standardima kvaliteta za pružaoce usluga

5) Edukativni program o održivim mehanizmima podrške: javno-privatno partnerstvo i socijalno preduzetništvo

6) Finansiranje pet pružalaca usluga putem dodele bespovratnih sredstava u cilju jačanja kapaciteta i povećanja broja dostupnih usluga podrške

7) Promotivna kampanja