Kreativno edukativni centar KEC

Naziv organizacije/institucije: Kreativno edukativni centar KEC
Adresa: Kraljevića Marka 4
Grad: Beograd
Kontakt telefon: 064/680-97-51
Fax: 011/38-08-395
E-mail adresa: kecmnro@eunet.rs
Website: www.kec.org.rs
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

1. Unapređenje položaja osoba sa intelektulnim teškoćama, osoba sa invaliditetom, nacionalnih manjina i drugih marginalizovanih grupa;
2. Poboljšanje kvaliteta života osoba sa intelektualnim teškoćama i osoba sa invaliditetom i drugih marginalizovanih grupa;
3. Prevencija socijalne izolacije i institucionalizacije;
4. Psihosocijalna pomoć;
5. Integracija i socijalna inkluzija;
6. Radno angažovanje i zapošljavanje;
8. Ostvarivanje ljudskih prava;
9. Edukacija iz oblasti socijalne politike, zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva, kulture i sporta.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Dnevni boravak za odrasle osobe sa invaliditetom

Korisnici:

  • Direktni korisnici su osobe sa intelektualnim teškoćama, od 18 do 60 godina, kao i osobe višestruko ometene u razvoju; 
  • Indirektni korisnici su njihove porodice i šira zajednica

Aktivnosti: Razvoj životnih i radnih veština korisnika boravka potrebnih za samostalan i svakodnevni život - održavanje lične higijene, higijene prostora i staranja o sebi; obezbeđivanje ishrane za korisnike, radno osposobljavanje, priprema za radno angažovanje i zapošljavanje na otvorenom tržištu rada i u socijalnom preduzeću; organizovanje kulturno-umetničkih rekreativnih i zabavnih programa u prostorijama dnevnog boravka; organizovanje edukacija, izleta, poseta muzejima, bioskopima, pozorištima.

Radno vreme: Svakim radnim danom od 10 do 18 časova i subotom od 10 do 13 časova.

Kako doći do servisa/usluge: Prijem korisnika vrši se na osnovu zahteva korisnika, roditelja/staratelja, koji se podnosi direktno pružaocu usluge i na osnovu prijemne procene uz kriterijume za izbor korisnika usluge. Obaveštenje o ishodu prijemne procene podnosilac zahteva dobija u roku od 7 dana. U odnosu na rezultate procene određuje se stepen podrške korisniku i izrađuje individualni plan usluge.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Učešće korisnika u troškovima usluge Dnevni boravak, utvrđuje se u zavisnosti od odnosa ukupnog prihoda po članu porodičnog domaćinstva korisnika i nivoa socijalne sigurnosti za pojedinca utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana, prema sledećoj skali:

PRIHOD POJEDINCA – PORODICE* PROCENAT
UČEŠĆA KORISNIKA
Do nivoa socijalne sigurnosti za pojedinca 0%
Do dvostrukog iznosa nivoa socijalne sigurnosti za pojedinca 20%
Od 2. do 3. nivoa socijalne sigurnosti za pojedinca 40%
Od 3. do 4. nivoa socijalne sigurnosti za pojedinca 60%
Od 4. do 5. nivoa socijalne sigurnosti za pojedinca 80%
Preko 5-ostrukog nivoa socijalne sigurnosti za pojedinca 100%
* Pod prihodom se podrazumevaju sva primanja pojedinca – porodice, uključujući i dodatak za negu i pomoć drugog lica.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Usluga obezbeđuje ostanak korisnika u porodici, svom prirodnom okruženju, doprinosi socijalnoj inkluziji kroz program radnog osposobljavanja i radnog angažovanja na otvorenom tržištu rada i socijalnom preduzeću. 

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Projektno