Izveštaj sa održanog okruglog „Radno angažovanje i zapošljavanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama i prepreke pristupu tržištu rada“

Submitted by admin on Fri, 04/17/2015 - 09:44

U organizaciji Kreativno edukativnog centara – KEC i Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ 02. aprila 2015. godine održan je, u prostorijama Kreativno edukativnog centra KEC,  okrugli sto na temu  „Radno angažovanje i zapošljavanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama i prepreke pristupu tržištu rada“. Okruglom stolu su, pored predstavnika javnog, civilnog i poslovnog sektora, prisustvovali korisnici, osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.

 
Okrugli sto je deo projekta “Socijalne usluge u zajednici i zapošljavanje za osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama”,  koji podržava Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji, u okviru projekta „Otvoreni zagrljaj“. Cilj okruglog stola bio je: uspostaviti  širok i otvoren dijalog kako bi se promovisao značaj radnog angažovanja i doprinelo pozitivnim promenama na nivou politike i prakse u ostvarivanju  prava na rad i socijalnu integraciju osoba sa intelektualnim i mentalnim  teškoćama na otvorenom tržištu rada.
 
Margareta Kecman, predsednik UO KEC-a, u ulozi facilitatora okruglog stola, na samom početku upoznala je okupljene sa projektom, koji omogućava da 30 osoba sa intelektualnim i 30 osoba sa mentalnim  teškoćama, u prostorijama KEC-a, koriste usluge: Dnevnog centra, uslugu Predah i program radnog angažovanja i zapošljavanja. Gospođa Kecman je takođe govorila o desetogodišnjem  iskustvu i pozitivnoj praksi Kreativno edukativnog centra KEC  u realizaciji programa radnog angažovanja i zapošljavanja osoba sa intelektualnim i mentalnim  teškoćama na otvorenom tržištu rada. Program je do sada obuhvatio 160  osoba, koje su radno angažovane ili zaposlene u preko 30 kompanija, institucija, ustanova i raznih firmi u Beogradu. 
 
Značaj radnog angažovanja i zapošljavanja za osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama dodatno je sagledan kroz uvodna izlaganja:1. gospođe Vanje Zlatković, predstavnika Nacionalne služba za zapošljavanje, koja je govorila na temu „Zakonska regulativa i mere podrške za zapošljavanje OSI“; 2. dr Gorice Đokić, pomoćnika direktora Klinike za psihijatrijske bolesti  „Dr Laza Lazarević“, koja se obratila skupu na temu „Značaj saradnje institucija i organizacija civilnog društva u procesu socijalne inkluzije osoba sa mentalnim teškoćama kroz program radnog angažovanja“  i 3. gospodina Radoša Keravice, predstavnika Centra za orijentaciju društva COD, koji je govorio na temu „Ostvarivanje ljudskih prava za osobe sa invaliditetom i značaj prava na rad“.
 
Posebno začajan doprinos okruglom stolu dali su korisnici psihijatrijskih usluga iz Klinike „Dr Laza Lazarević“, udruženja „Duša“ i „Kreativno edukativnog centara – KEC“, koji su kroz autentične priče istakli doprinos radnog angažovanja i zapošljavanja izgradnji njihovog samopouzdanja, samopoštovanja, osećaja pripadnosti zajednici i poboljšanju kvaliteta života.
 
Učesnici okruglog stola su bili u mogućnosti da pogledaju promotivni film Radno angažovanje koje sprovodi KEC, u kome su osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama govorile o svojim ličnim  iskustvima, uticaju radnog angažovanja na pozitivne promene u njihovim životima, porodicama i društvu u celini.
 
U diskusiji su učestvovali predstavnici poslovnog sektora, Marina Trnavčanin i Milica Sretić, koje su iznele svoje pozitivne utiske o kvalitetnom radu i uspešnom uklapanju osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama u kolektive na radnim mestima. Svi prisutni su aktivno učestvovali u diskusiji sa ciljem doprinosa ostvarivanju ljudskih prava osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.
 
Zaključci:
·         Učesnici procenjuju da je radno angažovanje veoma značajno za socijalnu inkluziju osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, polazeći od činjenice da je istinsko uključivanje u društvo moguće samo kroz društveno vrednovane uloge.
 • Program radnog angažovanja, koji realizuje KEC,  podrazumeva istinsko uključivanje u zajednicu i polazi od sposobnosti osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama da obavljaju poslove u kojima mogu dati svoj maksimum.
 • Kao rizik za radno angažovanje prepoznaje se obaveza kompanija da zapošljavaju OSI, a pri tom se radno angažovanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama ne prepoznaje kao deo te obaveze. Na ovaj način radno angažovanje ostaje deo društveno odgovornog poslovanja poslodavaca, čiji udeo se sve više smanjuje zbog posledica globalne ekonomske krize. 
 • Izazov za održivo zapošljavanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, koji su osposobljeni za zanimanja za koja ne postoji potreba na  tržištu rada, su dokvalifikacije i prekvalifikacije.
 • Prepreka radnom angažovanju osoba sa intelektualnim teškoćama na otvorenom tržištu rada je u zakonskoj regulativi, vezanoj za poslovnu sposobnost .
 • Prepreka osobama sa mentalnim teškoćama je neinformisanost o proceduri dobijanja statusa osobe sa invaliditetom,  što bi doprinelo većoj mogućnosti za radno angažovanje ili zapošljavanje .
 • Još uvek je prisutan medicinski pristup u proceni sposobnosti osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.
 
Dobra praksa:
-          Programi, koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, stimulišu poslovni sektor u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
-          Program radnog angažovanja i zapošljavanja, koji realizuje KEC, doprinosi socijalnoj inkluziji i ostvarivanju prava na rad za osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.
-           Radno angažovanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama  utiče na promenu stavova kolektiva u kompanijama –  poslodavci prepoznaju njihove potencijale.
-          Adekvatan odabir mesta za radno angažovanje,  prema željama i sposobnostima osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, ostvaruje pozitivne rezultate.
-          Program radnog angažovanja i zapošljavanja na otvorenom tržištu rada utiče na pozitivnu promenu svesti javnosti u odnosu na osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. 
 
Preporuke:
 
 • Vraćanje delimične poslovne sposobnosti, kao prelaznog rešenja u ostvarivanju prava na rad,  u cilju omogućavanja osobama sa intelektualnim teškoćama da zaključe ugovor koji će regulisati status radno angažovane osobe kod poslodavca.
 • Stimulisanje poslodavaca u okviru Zakona o porezu na dobit pravnih lica, oslobađanjem dela poreza na dobit pravnih lica, srazmerno učešću tih lica u ukupnom broju zaposlenih.
 • Stimulisanje poslodavaca u okviru Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom oslobađanjem obaveze zapošljavanja jedne osobe sa invaliditetom, ukoliko radno angažuje dve osobe, potpuno ili delimično  lišene poslovne sposobnosti.
 • Kontinuirane promocije primera dobre prakse u cilju podsticanja i ohrabrivanja poslodavaca da prihvate program radnog angažovanja osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama .
 • Institut starateljstva da pređe u institut podrške osobama sa intelektualnim i mentalnim  teškoćama da donose odluke.
 • Zagovarati socijalni model u proceni sposobnosti osoba sa intelektualnim i mentalnim  teškoćama.
 • Umrežavati organizacije civilnog društva, institucije i poslodavce u cilju proširivanja programa radnog angažovanja osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.

Promovisati  program radnog angažovanja i zapošljavanja kao uspešnog načina radne rehabilitacije i socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.