Gerontološki centar Beograd

Naziv organizacije/institucije: Gerontološki centar Beograd
Adresa: Marije Bursać 49
Grad: Zemun - Beograd
Kontakt telefon: 011/2695-605
Fax: 011/2604-928
E-mail adresa: office@ugcb.rs
Web sajt: ugcb.rs
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Javni sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Institucionalna i vaninstitucionalna zaštita odraslih i starijih lica.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom:

• Dnevni boravak za odrasle osobe sa invaliditetom
• Domski smeštaj za osobe sa invaliditetom
• Pomoć i nega u kući za osobe sa invaliditetom

Korisnici: Direktni korisnici su odrasla i starija lica (sa i bez invaliditeta). Indirektni korisnici su porodice korisnika usluga.

Aktivnosti: Dnevni boravak obuhvata organizaciju radno-okupacionih i edukativnih aktivnosti, organizovanje slobodnog vremena korisnika.

Usluge domskog smeštaja obuhvataju usluge smeštaja, ishrane, održavanja lične i higijene prostora, zdravstvene zaštite i nege, psiho-socijalne podrške, organizaciju radno-okupacionih aktivnosti i kulturno-zabavnih sadržaja.

Usluge pomoći (i nege) u kući obuhvata pomoć u obezbeđivanju ishrane, održavanju lične i higijene prostora, zagrevanju prostorija, zadovoljenju socijalnih i drugih potreba, posredovanje u obezbeđivanju različitih usluga, kontrolu vitalnih funkcija, saniranje manjih povreda.

Radno vreme: Klubovi rade od 8 - 20h (radno vreme se razlikuje od kluba do kluba); u letnjem periodu rade skraćeno.
Domska zaštita se pruža svakodnevno 24h.
Pomoć u kući se pruža radnim danima, do 2 časa dnevno.

Kako doći do servisa/usluge: Pravo na domski smeštaj i uslugu pomoći u kući se ostvaruje preko nadležnog centra za socijalni rad, gde se podnosi zahtev za određenu uslugu i dostavlja potrebna dokumentacija.

Pravo na usluge Kluba se ostvaruju odlaskom u željeni klub i prijavom stručnom radniku.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Cenu domskog smeštaja propisuje nadležno ministarstvo. Korisnik je dužan da u plaćanju troškova smeštaja učestvuje celokupnom svojom imovinom.

Cenu pomoći u kući određuje Gradski Sekretarijat za socijalnu zaštitu i to je cena koju korisnici plaćaju (odnosno participiraju, dok ostalo subvencioniše Grad).

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Usluge obezbeđuju socijalnu (u domovima i zdravstvenu) zaštitu korisnika, organizaciju njihovog slobodnog vremena, pružanje neophodne pomoći, a sve uz njegovu participaciju i u cilju najboljeg interesa korisnika.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Državna ustanova socijalne zaštite.