Forum mladih sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom je nevladina, neprofitabilna organizacija osnovana 2005. godine u Beogradu, a svoju delatnost obavlja na čitavoj teritoriji Republike Srbije.  

 

 

  • Vizija

Društvo ravnopravnih i aktivnih građana u kome su marginalizovane grupe osnažene da samostalno žive i odlučuju, u skladu sa potrebama i resursima.

  • Misija

Želimo da doprinesemo društvenom uključivanju marginalizovanih grupa, zastupanjem i promovisanjem ljudskih prava kroz uspostavljanje međusektorskih partnerstava, izgradnju i jačanje neophodnih ljudskih i drugih resursa i kapaciteta.

Zalaganje za razvoj međusektorske saradnje i dijaloga predstavlja jedan od prioriteta Foruma, te smo ostvarili partnerstva sa relevantnim akterima iz različitih sektora (javni, poslovni, civilni). FMI je uspešno implementirao znatan broj EU, nacionalnih i lokalnih projekata, koji doprinose razvoju inkluzivnog društva i sprovođenju demokratskih reformi, kroz implementaciju modela društvene odgovornosti, socijalnog preduzetništva i drugih inovativnih koncepata za održivi razvoj u našem društvu i državi.
Uloga FMI jeste i da obezbedi smernice i orijentacije za razvoj nove generacije lidera koji se bave reformama, u cilju unapređenja njihovog uticaja i kreiranja društveno–ekonomskih promena, korišćenjem najsavremenijih mehanizama i alata. Kroz ovakve modele razvoja FMI omogućava angažovanje lokalnih lidera na iniciranju i realizaciji održivih promena od kojih će lokalne zajednice, a i celo društvo, imati benefit. Ključni kapaciteti Organizacije odnose se, pre svega, na ljudske resurse koji se odlikuju izuzetnim znanjima i veštinama iz mnogih oblasti, a posebno u oblasti project management-a.
Naša organizacija nije bazirana na članstvu, već je otvorena za participiranje svih mladih osoba koje žele da doprinesu stvaranju društva jednakih mogućnosti u Republici Srbiji.

fmi.rs