Društvo za pomoć MNRO Bor, Dnevni boravak "Mozaik"

Naziv organizacije/institucije: Društvo za pomoć MNRO Bor, Dnevni boravak "Mozaik"
Adresa: 9. brigade, broj 12
Grad: Bor
Kontakt telefon: 030/457-808
Fax: 030/457-808
E-mail adresa: bor.mozaik@gmail.com
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Unapredjenje kvaliteta života dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju i njihovih porodica, organizovanje dnevnih usluga podrške u zajednici, podrška razvoju zajednice za razumevanje potreba, prihvatanje mogućnosti i obezbedjivanje jednakih šansi za razvoj za svu decu i omladinu u zajednici; Razvoj usluge podrške koja doprinosi uključivanju dece u svakodnevni život zajednice uz razvoj njihovih kapaciteta i podsticanje samostalnosti.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju

Korisnici: Direktni korisnici dnevnog boravka su deca i mladi sa invaliditetom uzrasta od 1 godine do 26 godina, deca i mladi sa smetnjama u razvoju i kombinovanim invaliditetom.
Indirektni korisnici su porodice dece i mladih sa invaliditetom i pružanje psihosocijalne podrške u svim vidovima šire zajednice.

Aktivnosti: 

  • razvoj sposobnosti korisnika za veće učešće u zajednici
  • razvoj i održavanje praktičnih veština korisnika dnevnog boravka neophodnih za svakodnevni život
  • razvijanje i održavanje veština neophodnih za održavanje lične higijene i staranja o sebi
  • obezbedjivnje dva obroka dnevno za korisnike dnevnog boravka
  • zdravstvena nega i uzimanje lekova
  • organizovanje i učešće u kulturno-umetničkim i zabavnim programima u prostorijama dnevnog boravka, kao i u lokalnoj zajednici
  • organizovanje edukacija
  • organizovanje rekreativne nastave i izleta i sl.

Radno vreme: Svakim radnim danom od 07 do 15 časova.

Kako doći do servisa/usluge: Korisnik, odnosno zakonski zastupnik korisnika dolazi u dnevni boravak. Nakon razgovora sa stručnim timom boravka, upućuju se u Centar za socijalni rad u Boru, gde se vrši početna procena korisnika i izradjuje profil korisnika. U medjuvremenu, stručni tim boravka obaveštava roditelje ili staratelje korisnika o pribavljanju neophodne dokumentacije kao što je izvod iz MK rodjenih, uverenje o državljanstvu, fotokopija medicinske dokumentacije, fotokopija zdrastvene knjižice korisnika. Po dobijanju početne procene iz Centra za socijalni rad, stručni tim sačinjava početni individualni plan korisnika, koji važi mesec dana, zbog adaptacije korisnika na boravak. Na ovaj način formira se dosije korisnika.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Roditelji, odnosno staratelji korisnika ne participiraju u troškovima dnevnog boravka na osnovu odluke lokalne samouprave.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Usluga dnevnog boravka obezbeđuje korisniku :

  • organizaciju života korisnika u njegovom okruženju i obezbedjuje njegov opstanak u prirodnom okruženju
  • korisnici su direktno uključeni u život lokalne zajednice

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Do 30.juna 2013.godine boravak je finansiran preko projekta EU, a od 01.jula 2013. god. dnevni boravak je na osnovu odluke lokalne samouprave ušao u budžet do 31.12.2013.god.