Društvo za cerebralnu paralizu Valjevo

Naziv organizacije/institucije: Društvo za cerebralnu paralizu Valjevo
Adresa: Pop Lukina 8/3 (Birčaninova 104 Tešnjar)
Grad: Valjevo
Kontakt telefon: 014/3513-185
Fax: 014/3513-185
E-mail adresa: cecadcp@gmail.com & klub.valjevo@beotel.rs
Website: www.zoosiva.org.rs
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Javni sektor & Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Unapređenje kvaliteta života korisnika u vlastitoj socijalnoj sredini kroz održavanje i razvijanje socijalnih, psiholoških i fizičkih funkcija i veština, kako bi se u što većoj meri osposobili za samostalan život.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Dnevni centar za osnaživanje i samostalno funkcionisanje osoba sa invaliditetom

Korisnici: Direktna ciljna grupa su punoletne osobe sa invaliditetom sa očuvanim mentalnim sposobnostima. Indirektna ciljna grupa su članovi porodice osoba sa invaliditetom, ostali građani i šira zajednica. 

Aktivnosti: Glavne aktivnosti koje obuhvata usluga Dnevnog centra za osnaživanje i samostalno funkcionisanje osoba sa invaliditetom se realizuje u formi grupnog i individualnog rada, u skladu sa potrebama korisnika. Individualni rad podrazumeva usluge višeg fizioterapeuta, a grupni rad podrazumeva rad u sekcijama, kao što su sekcija za sport, rekreaciju i rehabilitaciju, informatičku obuku, glumu, jezike, muziku, kreativnost i drugo.
Aktivnosti usluge Dnevnog centra za osnaživanje i samostalno funkcionisanje osoba sa invaliditetom usmerene su ka očuvanju, razvijanju i osnaživanju potencijala korisnika, odnosno pripremi korisnika za samostalan život sa maksimalnom uključenošću u društveni život zajednice.
Aktivnosti usluge realizuju se u skladu sa svrhom usluge Dnevnog centra za osnaživanje i samostalno funkcionisanje osoba sa invaliditetom, karakteristikama korisničke grupe, kapacitetima korisnika, individualnim planom i u skladu sa procenom potreba korisnika. Usluga obuhvata jednu ili više sledećih aktivnosti:
1. podršku u izgradnji i održavanju pozitivnih odnosa sa okruženjem;
2. podršku u učenju, održavanju i razvijanju kontakta sa lokalnom zajednicom;
3. organizovanje radno-okupacionih, odnosno edukativnih aktivnosti, koje podstiču razvoj novih znanja i veština;
4. razvijanje metoda rada koje ohrabruju učestvovanje u aktivnostima u zajednici;
5. organizovanje slobodnog vremena u skladu sa potrebama i interesovanjima korisnika;
6. organizovanje prigodnih kulturno-zabavnih sadržaja u okviru usluge Dnevnog centra za osnaživanje i samostalno funkcionisanje osoba sa invaliditetom, odnosno omogućavanje korisnicima da prisustvuju asktivnostima u zajednici;
7. razvoj veština za prepoznavanje i rešavanje problema;
8. razvoj komunikacionih veština;
9. razvoj veština za samozaštitu;
10. razvoj veština i znanja potrebnih za život u zajednici;
11. rehabilitacione i terapijske aktivnosti.

Radno vreme: Svakim radnim danom od 12 do 20 časova.

Kako doći do servisa/usluge: Korisnici se mogu samostalno obratiti pružaocu usluge radi korišćenja usluge ili mogu biti upućeni:
1. od strane drugog organa ili organizacije van sistema socijalne zaštite (npr. obrazovne ustanove);
2. od strane organizacije ili udruženja koje se bavi problemima osoba sa invaliditetom;
3. od strane Centra za socijalni rad, odnosno organa starateljstva, što je posebno definisano Zakonom o socijalnoj zaštiti;
4. od strane drugog pružaoca usluge socijalne zaštite.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Usluga je trenutno besplatna za korisnike uz mogućnost dobrovoljnog participiranja korisnika. Planira se uvođenje participacije.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Usluga se sastoji u unapređenju kvaliteta života korisnika kroz osnaživanje i razvijanje socijalnih, psiholoških i fizičkih funkcija i veština, kako bi se u što većoj meri osposobili za samostalan život.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Putem javne nabavke koju finansira grad Valjevo