Društvo za cerebralnu paralizu, dečiju paralizu i plegije opštine Požega

Naziv organizacije/institucije: Društvo za cerebralnu paralizu, dečiju paralizu i plegije opštine Požega
Adresa: Vuka Karadžića br. 5
Grad: Požega
Kontakt telefon: 031/715-906
Fax: 031/715-906
E-mail adresa: osipozega@yahoo.com
Website: /
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, a posebno dece sa smetnjama u razvoju i mladih osoba sa invaliditetom i njihovih porodica pružanjem dnevnih usluga podrške u zajednici, kao i podrška razvoju zajednice za razumevanje potreba i obezbeđivanje jednakih šansi za razvoj dece i omladine u zajednici.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom:

• Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju
• Dnevni boravak za decu i mlade sa telesnim invaliditetom
• Pomoć i nega u kući za decu sa invaliditetom
• Personalna asistencija

Korisnici: Direktni korisnici deca ometena u razvoju i mladi sa invaliditetom do 26 godina starosti, osobe sa težim telesnim invaliditetom starosti 18 do 65 godina i nepokretne i teže pokretne OSI.

Indirektni korisnici su porodice korisnika i lokalna zajednica.

Aktivnosti: 

1. Dnevni boravak: sticanje i razvijanje životnih veština, lične i društvene odgovornosti, a u cilju razvoja samostalnosti, socijalnih, saznajnih i drugih važnih funkcija.
2. Pomoć u kući: podrška korisnicima u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba u vlastitom domu, a da bi se unapredio i održao kvalitet života i sprečio odnosno odložio smeštaj u dom.
3. Personalna asistencija: pružanje odgovarajuće individualne praktične podrške neophodne korisniku za zadovoljavanje ličnih i društvenih potreba u zajednici i uspostavljanje što većeg nivoa samostalnosti.

Radno vreme: Radnim danom : 07 - 15 časova, subotom 08 - 16 časova

Kako doći do servisa/usluge: Korisnici se direktno obraćaju Udruženju, vrši se prijemna procena i potencijalni korisnici odnosno njihovi zastupnici se informišu o uslovima i načinima pružanja usluge, o procedurama i aktivnostima, kao i međusobnim pravima i obavezama. Nakon toga se vrši procena potreba i otpočinje pružanje usluge u skladu sa utvrđenim potrebama korisnika.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Uslugu ne naplaćujemo. Sredstva finansiranja su iz lokalne samouprave, sredstva sa republičkog nivoa (projekti kod Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, projekti u okviru javnih radova kod Nacionalne službe zapošljavanja, donatorski projekti (Francuska narodna pomoć), izrada suvenira.
Planiramo uvođenje participacije do 20% iznosa sredstava za tuđu negu i pomoć.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Vrsta usluge određuje se prema potrebi korisnika i realizacijom iste unapređuje se i održava kvalitet života svakog korisnika.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Projektno.