Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Ivanjica

Naziv organizacije/institucije: Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Ivanjica
Adresa: Venijamina Marinkovića 6
Grad: Ivanjica
Kontakt telefon: 032/662-397
Fax: 032/662-397
E-mail adresa: cdpivanjica@mts.rs
Facebook: LINK>>
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije: Pružanje svih vidova podrške i pomoći deci, mladima i odraslim osobama sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom:

  • Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju
  • Predah usluga za osobe sa invaliditetom i njihove porodice
  • Lični pratilac deteta

Korisnici: Deca i mladi do 26 godina starosti.

Aktivnosti: Razvoj i održavanje praktičnih veština korisnika dnevnog boravka neophodnih za svakodnevni život - veštine održavanja lične higijene i staranja o sebi; obezbedjivanje ishrane za korisnike koji više sati dnevno borave u dnevnom boravku, u skladu sa uzrastom i zdravstvenim potrebama korisnika; razvoj veština potrebnih za zapošljavanje; zdravstvena nega i uzimanje lekova; unapredjivanje veština prilagodjavanja i komunikacije sa zajednicom; razvoj sposobnosti korisnika za veće učešće u zajednici; organizovanje kulturno - umetničkih i zabavnih programa u prostorijama dnevnog boravka.

Radno vreme: 7,30 do 15,30

Kako doći do servisa/usluge: Korisnik, odnosno zakonski zastupnik korisnika može da se obrati Centru za socijalni rad i zatraži korišćenje ove usluge. 

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Prosečna cena usluge po korisniku iznosi 9.000 dinara mesečno i korisnik ne snosi troškove. 

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Usluga obezbeđuje organizaciju života korisnika u njegovom domaćinstvu i obezbeđuje njegov ostanak u prirodnom okruženju, što je njegov najbolji interes.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Institucionalizovan (lokalna samouprava donela odluku o finansiranju)

Da li posedujete licencu za pružanje usluge? Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju; Lični pratilac deteta;