Donatori

Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji

http://www.europa.rs

1. Politička i diplomatska uloga
Tradicionalna funkcija Delegacije je da obezbedi predstavljanje EU u Srbiji i da u tom kontekstu olakša razvoj međusobnih odnosa u oblasti saradnje na političkom i ekonomskom polju, u domenu trgovine i spoljne pomoći kako finansijske, tako i tehničke.
Od decembra 2009, prema Lisabonskom ugovoru, naziv Delegacije je Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. U tom smislu ona je već preuzela vodeću ulogu među ambasadama zemalja članica, naročito u oblastima koje spadaju u nadležnost EU, kao što su trgovina i spoljna pomoć.
U sklopu izrade Mišljenja EK Delegacija zajedno sa centralom u Briselu pomno prati spremnost Srbije u pogledu ispunjavanja političkih i ekonomskih kriterijuma u skladu sa politikama EU u svim sektorima, kao i njenu spremnost za usvajanje pravnog nasleđa EU (acquis communautaire) u preko 30 oblasti prema strukturi budućih poglavlja u okviru pregovora o pristupanju.
2. Finansijska uloga
Evropska unija, a naročito Delegacija EU, nastavlja da potpomaže dalji napredak Srbije u svim oblastima procesa integracije ne samo pružanjem savetodavne i tehničke stručne pomoći nego i putem značajnih izvora finansijskih sredstava. Sve to je neophodno kako bi se sprovele neophodne reforme i harmonizacija sa zakonodavstvom EU u procesu pristupanja. Nakon uvođenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) 2007. godine, Delegacija je preuzela upravljanje programima finansijske pomoći kojima se podržavaju reforme u Srbiji; ovaj zadatak je od 2000. godine realizovala Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR) sa sredstvima iz tadašnjeg CARDS fonda.
Evropska unija u Srbiju investira u proseku 200 miliona evra godišnje, a od 2000. je uložila preko dve milijarde evra.
3. Informisanje i komunikacija s građanima Srbije
Informisanje lokalnih vlasti, institucija, medija i građana o procesu integracije i o institucijama i politikama EU jedan je od ključnih zadataka Delegacije.
Pored zvanične internet stranice na kojoj su široj javnosti dostupne detaljne informacije o našim aktivnostima, Delegacija na ovom polju blisko sarađuje sa medijima, redovno organizuje razne događaje širom Srbije i objavljuje brošure i informativne letke. Delegacija je uvek na raspolaganju građanima Srbije za sva pitanja koja se tiču Evropske unije i integracionog procesa.
Očekuje se da će Informativni centar EU, u centru Beograda, po otvaranju postati prva tačka kontakta s građanima i da će oni tu dobijati informacije o aktivnostima Delegacije, o Evropskoj uniji i građanskim pravima.


Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

Zvanična stranica Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije:

www.civilnodrustvo.gov.rs
https://twitter.com/vladaOCDrs
office@civilnodrustvo.gov.rs
Palata Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2, istocni ulaz,11000 Beograd

Kаncеlаriја zа sаrаdnju sа civilnim društvоm је službа Vlаdе Rеpublikе Srbiје оsnоvаnа je 21. januara 2011. gоdinе („Sl. glаsnik RS“ 26/10, Uredba o Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom). Kаncеlаriја оbаvlја stručnе pоslоvе zа pоtrеbе Vlаdе kојi sе оdnоsе nа stаrаnjе о usklаđеnоm dеlоvаnju оrgаnа držаvnе uprаvе i pоdsticаnjе sаrаdnjе оrgаnа držаvnе uprаvе sа udružеnjimа i drugim оrgаnizаciјаmа civilnоg društvа.