Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju Užice

Naziv organizacije/institucije: Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju Užice
Adresa: Nemanjina 52
Grad: Užice
Kontakt telefon: 031/513-666
Fax: 031/511-366
E-mail adresa: dnevniboravakue@gmail.com
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Javni sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Unapredjenje kvaliteta života dece i mladih sa smetnjama u razvoju, njihovih porodica, kao i senzibilisanje zajednice za razumevanje, prihvatanje, vrednovanje i stvaranje jednake šanse za sve građane u gradu.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju

Korisnici: Direktni korisnici su deca i mladi uzrasta do 30 godina, sa različitim razvojnim smetnjama i višestrukom ometenosti.

Aktivnosti: Dnevni boravak omogućava korisnicima : ishranu, brigu o higijeni, zdravstvenu zaštitu za vreme trajanja boravka, edukativni rad, osposobljavanje za rad i radne aktivnosti, kao i za sticanje osnovnih životnih navika i praktičnih veština. Takođe, organizuje kulturno-zabavne i sportsko-rekreativne aktivnosti u skladu sa sposobnostima, sklonostima i ispoljenom interesovanju korisnika. U okviru ove usluge realizuje se radioničarski rad i individualni rad u skladu sa individualnim planom usluge

Radno vreme: Svim radnim danima od 8 do 14 časova.

Kako doći do servisa/usluge: Na osnovu potrebe i želje roditelja podnosi se zahtev Centru za socijalni rad u vezi prijema deteta u Dnevni boravak. CSZR na osnovu podnete dokumentacije koju roditelj prilaže, konstatuje potrebu porodice za ovakvom uslugom. Potom CSZR upućuje predlog za prijem deteta stručnom timu u Domu Petar Radovanović. Na osnovu prethodno utvrđenih kriterijuma
za prijem korisnika, vrši se procena o uključivanju deteta u Dnevni
boravak. Ukoliko je kapacitet usluge popunjen, korisnik je na listi čekanja.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Korisnici ne participiraju uslugu, ali je predviđena za 2014.godinu.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Usluga obezbeđuje razvijanje veština svakodnevnog života i staranja o sebi. Razvijanje veština socijalne komunikacije i međuljudskih odnosa. Razvijanje odgovornosti i navika vezanih za obrazovanje i život u zajednici.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Institucionalizovan (lokalna samouprava donela odluku o finansiranju).