Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova - Služba kućne nege, pomoći u kući i Klub za odrasla i stara lica

Naziv organizacije/institucije: Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova - Služba kućne nege, pomoći u kući i Klub za odrasla i stara lica
Adresa: Ćirila i Metodija 18 (Centar i Služba) i Gradski park bb (Klub)
Grad: Stara Pazova
Kontakt telefon: 022/310-353 (Centar i Služba) i 022/317-445 (Klub)
Fax: 022/310-373
E-mail adresa: starapazova.csr@minrzs.gov.rs
Website: www.csr-starapazova.org
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Javni sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Organizovana briga o starim i odraslim invalidnim licima u prirodnoj sredini - kući ili naselјu, da bi se sprečilo ili odložilo institucionalno zbrinjavanje i socijalna izolacija i da bi se podsticao njihov razvoj i potencijal.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Pomoć i nega u kući za starije i odrasle osobe sa invaliditetom; Klub za odrasla i stara lica

Korisnici: Direktni korisnici: stariji od 60 godina, odrasle osobe sa invaliditetom, penzioneri mlađi od 60 godina; Indirektni korisnici: članovi porodica i bliske osobe; Širi plan korisnika: Predstavnici lokalnih institucija i organizacija, lokalne samouprave, nadležnih viših organa vlasti, udruženja građana, medija, stručna i šira javnost. 

Aktivnosti: 

1. Pomoć u kući obezbeđuje starim i odraslim invalidnim licima obavlјanje neophodnih kućnih poslova, negu u domaćinstvu, obavlјanje poslova van domaćinstva i održavanje socijalnih kontakata.
2. Socijalna integracija se obezbeđuje u klubu za stara i odrasla invalidna lica, kao i rehabilitacija, edukacija, razvijanje solidarnosti i samopomoći i drugi sadržaji za koje članovi kluba iskažu interesovanje i potrebu.
3. Jačanje lokalnih kapaciteta za kreiranje, realizaciju i koordinaciju usluga za stare i osobe sa invaliditetom i njihovu socijalnu integraciju.

Radno vreme: Nega i pomoć u kući pružaju se svakim radnim danom od 8 do 16 časova na terenu u svim naselјima opštine Stara Pazova. Klub za dnevni boravak u Staroj Pazovi radi svakog radnog dana od 9 do 16 časova.

Kako doći do servisa/usluge: Prijava potreba za uslugama podnosi se usmeno ili pismeno u prostorijama Centra za socijalno rad ili Kluba za dnevni boravak i to neposredno, telefonski ili elektronski. Prijave mogu podneti korisnici, članovi porodica, građani, službe Centra i predstavnici institucija i organizacija iz lokalne i šire sredine. O prihvatlјivosti prijava i pružanju usluga odlučuje stručni tim službe Centra za socijalni rad.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Korisnici učestvuju u troškovima usluga u skladu sa cenovnikom. Osnovni kriterijum jeste prihod po članu domaćinstva po kom su korisnici razvrstani u 6 grupa: korisnici sa prihodom ispod 12.580 RSD po članu ne učestvuju u troškovima, dok korisnici sa prihodom većim od 38.100 RSD plaćaju punu cenu usluge (300 RSD za sat nege i 270 RSD za sat pomoći u kući).

Група корисника
Критеријум прихода
 по члану
домаћинства
Учешће корисника у цени за један сат услуге(изражено у динарима)
 
 
нега
помоћ
Прва група
испод 12.580
0
0
Друга група
од 12.581 до 17.620
75
65
Треће група
од 17.621 до 22.880
90
80
Четврта група
од 22.881 до 27.680
120
105
Пета група
од 27.681 до 32.720
150
135
Шеста група
од 32.721 до 38.100
180
160
Пуна цена
преко 38.100
300
270

 

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Uslugama se korisnicima omogućava ostanak u prirodnoj sredini kao osnovno lјudsko pravo, učešće u životu zajednice, socijalna integracija, očuvanje i razvoj ličnih potencijala.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Institucionalizovan (lokalna samouprava donela odluku o finansiranju).