Centar za socijalni rad grada Zrenjanina, Dnevni boravak za decu i mlade sa telesnim invaliditetom odnosno intelektualnim teškoćama "Alternativa" - Zrenjanin

Naziv organizacije/institucije: Centar za socijalni rad grada Zrenjanina, Dnevni boravak za decu i mlade sa telesnim invaliditetom odnosno intelektualnim teškoćama "Alternativa" - Zrenjanin
Adresa: dr Jovana Krstića bb
Grad: Zrenjanin
Kontakt telefon: 023/533-503
E-mail adresa: boravakalternativa@gmail.com
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Javni sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Unapređenje kvaliteta života dece i mladih sa telesnim invaliditetom odnosno intelektualnim teškoćama i njihovim porodicama, očuvanje i razvijanje kapaciteta i podsticanje na samostalnost. 


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom:

  • Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju
  • Dnevni boravak za decu i mlade sa telesnim invaliditetom
  • Obezbeđivanje prilagođenih nastavnih sredstava
  • Dnevni boravak za decu i mlade sa invaliditetom

Korisnici: Direktni korisnici su deca i mladi starosti od 5 do 26 godina sa složenim invaliditetom i intelektualnim teškoćama, indirektni korisnici su porodice dece i mladih sa invaliditetom i intelektualnim teškoćama.

 

Aktivnosti: Razvoj i održavanje praktičnih veština korisnika dnevnog boravka neophodnih za svakodnevni život, obezbeđivanje ishrane za korisnike, unapređivanje veština prilagođavanja i komunikacije sa zajednicom, organizovanje kulturno-umetničkih i zabavnih programa, organizovanje izleta, realizacija individualnog obrazovnog plana u saradnji sa OSŠ "9.maj", Zrenjanin

Radno vreme: Svakim radnim danom od 7 do 15 časova

Kako doći do servisa/usluge: Korisnik, odnosno zakonski zastupnik korisnika mode da se obrati CSR-u Zrenjanin i zatraži korišćenje ove usluge. U ovom slučaju CSR Zrenjanin utvrđuje da li korisnik ispunjava uslove za korišćenje usluge, obaveštava korisnika i donosi Rešenje. Interresorna komisija donosi rešenje o uklјučivanju dece u obrazovni sistem koji se odvija u prostorijama Dnevnog boravka u saradnji sa OSŠ "9. maj", Zrenjanin.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Usluga se finansira iz budžeta lokalne samouprave.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Usluga obezbeđuje organizaciju života korisnika u negovom prirodnom okruženju što je njegov najbolјi interes.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Institucionalizovan (lokalna samouprava donela odluku o finansiranju)

Da li posedujete licencu za pružanje usluga? Postupak licenciranja je u toku.