Centar za socijalni rad "Ćuprija" u Ćupriji

Naziv organizacije/institucije: Centar za socijalni rad "Ćuprija" u Ćupriji
Adresa: Cara Lazara br. 89
Grad: Ćuprija
Kontakt telefon: 035/8470-533
Fax: 035/475-255
E-mail adresa: cuprija.csr@minrzs.gov.rs
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Javni sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Rad Centra prvenstveno se zasniva na praktičnoj primeni Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana. Centar preduzima niz aktivnosti kako bi se građanima u stavu socijalne potrebe omogućilo ostvarivanje i realizacija:
• materijalno obezbeđenje porodice,
• dodatak za pomoć i negu drugog lica,
• pomoć u kući, smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili u drugu porodicu
• pruža usluge socijalnog rada,
Pruža dijagnostičke usluge, sprovodi odgovarajući tretman, savetodavno-terapeutske usluge i stručnu pomoć korisnika.
Radi i unapređuje preventivne aktivnosti koji doprinose sprečavanju i suzbijanju socijalnih problema


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Pomoć i nega u kući za stare i osobe sa invaliditetom

Korisnici: Pomoć i nega u kući za stare i osobe sa invaliditetom (decu i mlade sa invaliditetom) odnosno geronto servis jeste direktna podrška starijim korisnicama i korisnicima sa jednostavnim i složenim invaliditetom. Indirektni korisnici su njihove porodice. 

Aktivnosti: Aktivnosti koje sprovodi geronto servis uključuje:

1. Razvoj i održavanje praktičnih veština korisnika neophodnih za svakodnevni života
2. Zdravstvena nega i uzimanje lekova
3. Obezbeđivanje higijene prostora u kome žive korisnici
4. Obezbedjivanje osnovnih životnih namirnica

Radno vreme: Učestalost servisa odnosno broj sati provedenih sa korisnikom varira od individualnih potreba korisnika, 3-4 sata dnevno, a par puta nedeljno. 

Kako doći do servisa/usluge: Korisnik, odnosno zakonski zastupnik korisnika može da se obrati Centru za socijalni rad u Ćupriji i zatraži korišćenje ove usluge. U ovom slučaju, Centar za socijalni rad utvrđuje da li korisnik ispunjava uslove za korišćenje ove usluge, obaveštava korisnika šta je sadržaj usluge i ukazuje koji su postupci za ostvarivanje prava na korišćenje usluge (procedura – kome se obraćaju, koju dokumentaciju treba da priloži, obilazi korisnika i određuje geronto domaćicu koja će prižati usluge korisniku.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Korisnici učestvuju u plaćanju cene usluge po principu participacije (ko-finansiranja) usluge, prema kriterijumima za participaciju (npr. ukupni prihodi domaćinstva (penzija korisnika, dodatak za pomoć i negu drugog lica, ostali prihodi).

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Usluga obezbeđuje kvalitetniji život korisnika, potpomaže u boljem organizovanju i doprinosi bržem osamostaljivanju korisnika. Takođe, nastoji da osigura veću socijalnu uključenost korisnika u užem i širem okruženju.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Institucionalizovan (lokalna samouprava donela odluku o finansiranju)