Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju

Naziv organizacije/institucije: Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju
Adresa: Svetozara Markovića 85a
Grad: Beograd
Kontakt telefon: 011/2682-278
Fax: 011/3620-414
E-mail adresa: office@centarbgd.org.rs
Website: www.centarbgd.org.rs
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Javni sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Podrška i podizanje kvaliteta života osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica kroz dnevno i stacionarno zbrinjavanje u 16 organizacionih jedinica na području Grada.

Podizanje i održanje nivoa sposobnosti korisnika kroz stručni tretman, brojne programe i aktivnosti Podrška porodici za kvalitetnije funkcionisanje u zajednici, prevencija institucionalizacije osoba sa smetnjama u razvoju, senzibilizacija sredine za veće uključivanje osoba sa invaliditetom u zajednicu kroz inkluzivne programe i aktivnosti u lokalnoj zajednici.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom:

• Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju
• Predah usluga za decu sa invaliditetom i njihove porodice
• Domski smeštaj za osobe sa invaliditetom

Korisnici: Korisnici dnevnih boravaka Centra su osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju, višestrukom ometenošću, autizmom i rett-sindromom sa teritorije Grada Beograda svih uzrasta.
Korisnici Stacionara su osobe sa autizmom, a Doma za decu sa oštećenjem sluha učenici sa područja Srbije koji se školuju u Beogradu.
Indirektni korisnici su porodice lica sa smetnjama u razvoju.

Aktivnosti:  

  • Smeštaj, ishrana, prevoz, nega, preventivna zdravstvena i stomatološka zaštita, kao bazični vid socijalne zaštite.
  • Stručni defektološki tretman na polju saznajnih, praktičnih, socijalnih veština baziran na proceni i individualnom planiranju za svakog korisnika ponaosob. Individualni i grupni tretman psihologa, logopeda i reedukatora psihomotorike.
  • Radno-okupacioni tretman u radionicama u cilju razvoja spretnosti i stimulacije kreativnog izražavanja.
  • Fizičko vaspitanje i korektivni tretman, obuka plivanja, učešće u sportskim takmičenjima;
  • Kulturno zabavne aktivnosti u Ustanovi, učešće u lokalnim događajima i kulturnim i sportskim manifestacijama, putovanja, rekreativni boravci, tematski izleti... 

Radno vreme: Svih 12 dnevnih boravaka i dve poslovne jedinice rade 5 dana u nedelji od 06 do 18 časova.
Stacionarne ustanove - Dom za decu sa oštećenjem sluha radi neprekidno tokom školske godine, a Stacionar za osobe sa autizmom radi neprekidno 365 dana u godini.

Kako doći do servisa/usluge: Roditelj/staratelj korisnika obraća se nadležnom Centru za socijalni rad koji ga, sa kompletiranom dokumentacijom, upućuje na Komisiju za prijem, premeštaj i otpust korisnika. Komisija vrši pregled kandidata i dokumentacije, obavlja razgovor sa korisnikom i roditeljem/starateljem i donosi odluku o prijemu na opservacioni period. Po završetku opservacije donosi se odluka o prijemu čime kandiat postaje korisnik usluga Ustanove.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Cena usluge iznosi 2200 din mesečno, određena je od strane osnivača. Ostatak do pune cene finansira Osnivač - Skupština grada Beograda. Za stacionarne ustanove cenu određuje Republika.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Korisnici dnevnih boravaka imaju priliku da veći deo dana provedu sa vršnjacima i u stimulativnom okruženju, a da pri tom ostanu u prirodnoj porodici i budu u prilici da participiraju u aktivnostima lokalne zajednice.
Učenici Doma su u okruženju svojih vršnjaka, te se međusobno upoznaju, školuju i, po sticanju kvalifikacije, potpuno se uključuju u svoju lokalnu zajednicu.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Institucionalizovan (lokalna samouprava donela odluku o finansiranju)


FOTO GALERIJA: