Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac

DSCN0464.jpg

Naziv organizacije/institucije: Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac
Adresa: Laze Marinkovića 4
Grad: Kragujevac
Kontakt telefon: 034/ 322 734; 356 396
Fax: 034/ 322 734
E-mail adresa: cilkragujevac@gmail.com
Website: www.samostalnizivot-kg.org
Facebook profil
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor


Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Vođeni idejom da svako ima pravo na izbor, zastupamo socijalni pristup invalidnosti, poštovanje ljudskih prava osoba sa invaliditetom i angažujemo se na sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. Radimo na stvaranju uslova za puno građansko učešće osoba sa invaliditetom u društvu, zagovaramo za donošenje adekvatne invalidske politike i obezbedjenje i razvoj različitih oblika podrške neophodnih za samostalan i aktivan život u gradu Kragujevcu i šire. Afirmišemo i razvijamo potencijale osoba sa invaliditetom.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Personalna asistencija

Korisnici: Direktni korisnici servisa personalne asistencije su: punoletne osobe sa invaliditetom (starije od 18 godina, sa procenjenim I ili II stepenom podrške od strane drugih lica u zadovolјavanju osnovnih ličnih i socijalnih potreba, koje imaju sposobnosti za samostalno donošenje odluka, ostvaruju pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, radno su angažovane ili aktivno uklјučene u rad različitih udruženja građana, sportskih društava i drugih oblika društvenog angažmana, odnosno uklјučene su u redovni ili individualni obrazovni program, žive u gradu Kragujevcu. 

Indirektni korisnici su: porodice osoba sa invaliditetom, šira društvena zajednica. 

Aktivnosti: Aktivnosti servisa personalne asistencije se formiraju na osnovu utvrdjenih individualnih potreba korisnika, a to su:
1. lične potrebe (ustajanje, oblačenje, obavljanje lične higijene, obavljanje transfera - iz invalidskih kolica u/iz kreveta, toaleta, vozila, pomoć pri kretanju unutar i izvan korisnikove kuće, radnog mesta ili mesta gde se odvijaju njegove društvene, radne ili obrazovne aktivnosti; pomoć u korišćenju prevoza, pomoć u korišćenju terapeutskih i zdravstvenih usluga...)
2. potrebe u kući (nabavljanje namirnica, obezbedjivanje ishrane, spremanje obroka, hranjenje, pomoć u održavanju čistoće prostorija u kojima korisnik boravi)
3. socijalne potrebe (odlazak na posao, fakultet, kod lekara, pomoć pri zadovoljavanju kulturnih i sportskih potreba, podrška u komunikaciji, pomoć na različitim putovanjima...)

Radno vreme: Vreme angažovanja personalnog asistenata je od 20 do 40 sati nedelјno. Broj sati korišćenja usluge određuje se tokom procene od strane stručnog radnika pružaoca usluge ili Centra za socijalni rad, a zavisi od procenjenih kapaciteta i potreba korisnika za korišćenjem usluge. 

Personalni asistent po pravilu pruža usluge samo za jednog korisnika/cu. Raspored vremena i mesta angažovanja personalnog asistenta određuje sam korisnik u zavisnosti od sopstvenih potreba, a prema dogovorenom individualnom nedeljnom ili mesečnom planu rada.

Članovi porodičnog domaćinstva u kojem korisnik živi ne mogu biti personalni asistenti (roditelj, brat ili sestra...) niti je preporučljivo da to budu bliski prijatelji. 

Kako doći do servisa/usluge: Korisnik se javlja nadležnom Centru za socijalni rad (CSR), koji pruža informaciju o sadržaju usluge i radi procenu kapaciteta i potreba korisnika za uslugu personalne asistencije. Ako je procena CSR da korisniku treba usluga personalne asistencije, dobija uput sa ličnim podacima, ceni usluge i delu koji korisnik treba da participira i upućuje ga pružaocu usluge. Korisnik može i direktno da se obrati pružaocu usluge gde dobija potrebne informacije o pravu na korišćenje usluge.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Član 210. Zakona o socijalnoj zaštiti RS - metodologiju formiranja cena usluga socijalne zaštite koje se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave propisuje jedinice lokalne samouprave. Član 213.-Kriterijume i merila za određivanje učešća korisnika u troškovima usluge socijalne zaštite propisuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave koji obezbeđuju sredstva za finansiranje usluge.
Korisnik participira sa 20% od ukupnog iznosa tuđe nege i pomoći i uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć drugog lica, a u zavisnosti od broja sati korišćenja usluge personalne asistencije.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Servis omogućava potpuno samostalno funkcionisanje osobi sa invaliditetom u svojoj životnoj sredini, rasterećuje članove porodice, ukoliko korisnik živi u porodičnom domaćinstvu, omogućava veće društveno i radno angažovanje korisnika.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Projektno