Centar za samostalni život OSI Leskovca

Naziv organizacije/institucije: Centar za samostalni život OSI Leskovca
Adresa: Južnomoravskih brigada bb
Grad: Leskovac
Kontakt telefon: 016/215-927
Fax:016/215-927
E-mail adresa: cilele@open.telekom.rs
Website: www.cilsrbija.org
Facebook profil
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Podrška samostalnom životu osoba sa invaliditetom i njihova puna građanska uključenost u život lokalne zajednice. 


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Personalna asistencija

Korisnici: 

Direktnu ciljnu grupu čine:
• osobe sa svim vrstama telesnog invaliditeta od 18-65 godina: mišićna distrofija, kvardriplegija, paraplegija, cerebralna paraliza, multiple skleroza;
• nezaposlene osobe sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ). 

Indirekna ciljna grupa:
• porodice osoba sa invaliditetom;
• ključna grupa lidera i aktivista organizacija osoba sa invaliditetom;
• organizacije koje će zagovarati principe socijalne integracije osoba sa invaliditetom;
• predstavnici lokalne zajednice: lokalna samouprava (LS), Nacionalna služba za zapošljavanja (NSZ), Centar za socijalni rad (CSR).

Aktivnosti: 

  • Procena potreba i odabir korisnika
  • Podrška korisnicima pri odabiru personalnih asistenata
  • Edukacija korisnika i personalnih asistenata: vrste i način nastanka invalidnosti, razumevanje pristupa invalidnosti; filozofija samostalnog života, službe podrške, način funkcionisanja Servisa personalnih asistenata i veštine potrebne za rad u servisu; Nenasilna komunikacija i način rešavanja mogućih problema između korisnika i personalnog asistenta.
  • Praćenje i kontrola rada Servisa

Radno vreme: Servis personalnih asistenata obezbeđuje podršku osobama sa invaliditetom u obavljanju svakodnevnih aktivnosti u trajanju od osam sati dnevno (40h nedeljno) odnosno četiri sata dnevno (20h nedeljno), u zavisnosti od potreba korisnika.

Kako doći do servisa/usluge: Korisnik može da se obrati Centru za samostalni život OSI i zatraži korišćenje ove usluge, nakon čega se utvrđuje da li korisnik ispunjava uslove za korišćenje ove usluge (da je lice punoletno sa procenjenim I ili II stepenom podrške, koje ostvaruje pravo na uvećani dodatak za negu i pomoć; da ima sposobnost za samostalno donošenje odluke; i da je radno ili obrazovno angažovan ili društveno angažovano).

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Korisnik participira sa 20% od ukupnog iznosa tuđe nege i pomoći i uvećanog dodatka.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Usluga obezbeđuje izuzetnu promenu i unapređenje kvaliteta života, povećanje vidljivosti osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici i njihovo društveno uključivanje, kao i smanjenje rizika od institucionalnog smeštaja.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Projektno