Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije

LOGO-SAPI-2.jpg
Naziv organizacije/institucije: Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije - API Srbije
Adresa: Kneza Miloša 51
Grad: Beograd
Kontakt telefon: 011/26-45-267
Fax: 011/36-10-150
E-mail adresa: info@sapi.rs
Website: www.sapi.rs
Facebook profil
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

 • Osnovni ciljevi API Srbije su unapredjenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom kroz:
 • Promovisanje,zastupanje i realizacija socijalnog uključivanja i života u zajednici osoba sa invaliditetom -
 • Obezbeđivanje podrške socijalno isključenim osobama sa invaliditetom i niihovim porodicama i aktivnosti koje doprinose razvoju usluge podrške
 • Promovisanje, zastupanje i realizacija prava na rad i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
 • Edukacija i podrška u sticanju i snaženju samozastupničkih veština osoba. sa invaliditetom

Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom i Mobilni tim - modifikovana usluga pomoć u kući

Korisnici: 1. Usluga Stanovanje uz podršku je namenjena:

 • starijim maloletnim i punoletnim osobama,
 • bez obzira na vrstu i stepen invaliditeta,
 • bez obzira da li su korisnici usluga socijalne zaštite, pa se odlučuju za stanovanje uz podršku ili žive u okviru svojih porodica, ali su u situaciji da im je potrebna socijalna socijalna podrška.
 • Korisnici samostalno ili uz pomoć roditelja ili staratelja donose odluku o prihvatanju usluge.

2.Korisnici usluge Mobilni tim - podrška životu u zajednici su:

 • osobe sa invaliditetom ( intelektualnim i/ili drugim pridruženim teškoćama),
 • koje trpe posledice socijalne isključenosti,
 • koje nisu uključene u postojeće usluge, bez obzira na pružaoca usluge,
 • koji nemaju odgovarajuću neformalnu podršku za aktivan život u lokalnoj zajednici,
 • koje su pokretne,sa ili bez pomagala ili podrške,
 • koja su zainteresovane za ovakav tip usluge

Korisnicima usluga Stanovanju uz podršku i Mobilni tim na raspolaganju su :

 • Stručna služba podrške koju čine stručnjaci različitih profila,shodno potrebama potencijanih korisnika i
 • Služba direktne podrške koju čine asistenti/kinje (obučeni/e za rad u službi podrške)

Aktivnosti: Usluga Stanovanje uz podršku zasnovana je na pružanju podrške na osnovu celokupnog programa podrške koji se zasniva na lično usmerenim planovima podrške - LUPL.
Oni su zasnovani na potrebama, interesima i željama svakog koorisnika usluge. Svaki LUPL se izradjuje za svakog korisnika lično, i tom procesu učestvuje aktivno sam korisnik, kao i druge osobe od interesa za realizacuju LUPL.

Radno vreme: Usluga Stanovanje uz podršku se pruža 24h dnevno svaki dan tokom godine. Usluga se realizuje u principu dugoročno, i zavisi pre svega od potrebe i odluke samog korisnika usluge.
Usluga Mobilni tim odvija se povremeno tokom nedelje (obično dva do tri puta) tokom dana po dva do tri sata, zavisno od planiranih aktivnosti

Kako doći do servisa/usluge: Zainteresovani, pre svega, moraju da obezbede kontakt sa Službom podrške API Srbije, zavisno od potrebne usluge. Procedura predvidja da se za korisnika obezbedi zahtev domicilnog Centra za socijalni rad i/ili roditelja i i postojeća prateća dokumentacija, kao uslov za uključivanje u uslugu. O svim drugim detaljima vezano za procedure mogu se dobiti informacije od Stručnog tima API Srbije.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Cena usluge Stanovanje uz podršku je u fazi formiranja, i u narednom periodu će biti dostupna za potencijalne korisnike.
Usluga Mobilni tim do sad je pružana kao besplatna, jer se finansirala putem Projekata. Postoje uslovi da se ona relativno brzo formira na lokalnom nivou zavisno od interesovanja potencijalnih korisnika.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Usluga Stanovanje uz podršku od strane API Srbije se sprovodi već 9 godina. Stepen zadoovoljstva korisnika ove usluge i njihovi uspesi na ličnom i društvenom planu opravdavaju postojanje usluge i direktno doprinose pobošanju kvalitetu njihovih života.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Projektno